Marquez

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Marquez Restaurant Cafe Event Park

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Marquez Restaurant Cafe Event Park. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

İlgili mevzuat kapsamında şirket içi ve şirket dışı iş ve işlemlerde, yapılacak raporlamalarda, sunacağımız hizmetlerde kullanmak; ilgili mevzuat gereği, zorunlu sebeplerle kişisel verileri kullanmak; şirket personeli veya iş ve işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri saklamak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve talep edilen tüm hizmetleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunabilmektir. 

Bu bilgiler işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, ana hissedarımız ile, şirketimizin grup şirketleri ile şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amacı ile paylaşılabilir. 

Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz, çalışanlarımız, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunun gibi her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Marquez Restaurant Cafe Event Park. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Marquez Restaurant Cafe Event Park. tarafından işleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve bilgilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Marquez Restaurant Cafe Event Park. veya Marquez Restaurant Cafe Event Park. veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, aşağıda ki sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz iletişim formu,
 • Merkez veya Satış ofislerimizde yapılan görüşmeler sırasında alınan güvenlik kamera görüntü kayıtları,
 • Yazılı/Dijital Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, fotoğraflar, SMS kanalları, elektronik postalar, faks, mektup ve belgeler
 • İnternet sitelerimizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies),
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Gibi yöntemler ile firmamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Marquez Restaurant Cafe Event Park. , bu kişisel verileri hizmet ve ürün sağlamak amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Marquez Restaurant Cafe Event Park. ’nin yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Marquez Restaurant Cafe Event Park. ’ye ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.
Marquez Restaurant Cafe Event Park.  ‘nin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz hâlinde, bu talebiniz Marquez Restaurant Cafe Event Park. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Marquez Restaurant Cafe Event Park. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması hâlinde Müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Marquez Restaurant Cafe Event Park. ’ye başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızın, ilgili Kanun’ un yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Ayrıca KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili Kanun uyarınca açık rıza aranmaksızın, kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcut bulunmaktadır. 

Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluk gereği, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir.

 

Marquez